Regulamin Wolnej Grupy Motocyklowej Wataha Gryfino

 

Rozdział I


Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.


§ 1

 

1.  Wolna Grupa Motocyklowa Wataha Gryfino, zwana dalej Grupą jest wolną i niezależną grupą, zrzeszającą właścicieli oraz sympatyków motocykli.

2.  Grupa może używać nazwy skróconej: Wataha Gryfino.

 

§ 2

 

1.  Terenem działania Grupy jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Gryfino.

2.  Siedzibą Grupy jest miejscowość Gryfino.

 

§ 3

 

1.  Grupa działa na podstawie wolnego i dobrowolnego zrzeszenia Członków oraz postanowień niniejszego regulaminu, przyjętego większością Pełnoprawnych Członków Grupy.

2.  Grupa powołana jest na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

1.  Grupa może używać loga w dalszej części regulaminu zwanej emblematem Grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanym logotypem, którego prawa są własnością Grupy.

 

Rozdział  II

 

Cele i sposoby działania.


§ 5

                                                                             
      Celem Grupy jest:

 

1.  Rozwój i popularyzacja motoryzacji.

2.  Propagowanie zorganizowanych form turystyki motocyklowej.

3.  Integracja motocyklistów ze społeczeństwem.

4.  Uczestniczenie w imprezach motocyklowych.

5.  Upowszechnianie wszelkiego rodzaju kultury.

6.  Propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7.  Zwiedzanie i poznawanie nowych zakątków Świata.

8.  Poznawanie innych ludzi oraz ich obyczajów.

9.  Organizowanie i wspomaganie akcji charytatywnych.

 

§ 6

 

Grupa realizuje swoje cele poprzez:

 

1.  Uczestniczenie w zlotach motocyklowych, imprezach o charakterze sportowo - rekreacyjnym i spotkaniach integracyjnych.

2.  Współpracę z innymi grupami, klubami, stowarzyszeniami oraz organizacjami zarówno krajowymi jak też i międzynarodowymi, mającymi podobny charakter.

3.  Uczestniczenie, reprezentowanie i promowanie Grupy na imprezach organizowanych przez organizacje o podobnym profilu działalności w Polsce jak też i poza granicami naszego kraju.

4.  Organizowanie spotkań propagujących: sport, rekreację i turystykę motocyklową.

 

§ 7

 

1.  Grupa opiera swją działalność na społecznej pracy Członków.

2.  Grupa może korzystać z pomocy tzw. sponsoringu innych instytucji, organizacji, zakładów pracy, osób fizycznych, zgodnie z podpisanymi umowami przez co najmniej dwóch Członków Władz lub upoważnionych reprezentantów Grupy.

 

Rozdział  III

 

Członkowie, ich prawa, obowiązki i kary.


§ 8


            Członkowie Grupy dzielą się na:

 

1.  Pełnoprawnych Członków Grupy w dalszej części regulaminu nazywanymi Członkami.

2.  Kandydatów do Grupy w dalszej części regulaminu nazywanymi Kandydatami.

3.  Przyjaciół Grupy w dalszej części regulaminu nazywanymi Przyjaciółmi.

 

§ 9

 

1.  Członkiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca niniejszy regulamin i nie należąca do innej grupy klubu stowarzyszenia lub organizacji mającej podobny charakter.

2.  Kandydat to osoba jeżdżąca jako kierowca lub pasażer motocyklem, decyzją Zarządu przyjęta na okres próbny, akceptująca niniejszy regulamin i spełniająca poniższe warunki:


a.  wprowadzenie Kandydata musi być rekomendowane przez co najmniej dwóch Członków, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za Kandydata w okresie próbnym,

b.  okres próbny Kandydata wynosi nie mniej niż 6 miesięcy, pod warunkiem trzykrotnego wspólnego wyjazdu Grupy w ilości minimum dwóch motocykli Członków, w tym co najmniej jeden wyjazdy nie krótszy niż dwudniowy.

c. Kandydat jeżdżący jako kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy upoważniające do kierowania motocyklem.


3.  Po wymienionym w § 9 pkt. 2 b okresie, podczas Walnego Zebrania Grupy na wniosek Zarządu  następuje przyjęcie Kandydata w poczet Członków, pod warunkiem, że żaden z Członków nie wniesie zastrzeżeń co do Kandydata. Członek stawiający zastrzeżenie ma obowiązek uzasadnić stawiany zarzut. Po wysłuchaniu zarzutu i wyjaśnień Kandydata Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów decyduje o przyjęciu Kandydata na Członka lub wydłużeniu okresu oczekiwania do następnego Zebrania Członków.

4.  Przyjaciele Grupy to osoby nie jeżdżące na motocyklach, lecz biorący udział w wspólnych spotkaniach wyjazdach i zlotach, oraz zaprzyjaźnieni z Grupą motocykliści oraz Grupy i Kluby zrzeszające motocyklistów. Decyzję o przyjęciu na Przyjaciela podejmuje Zarząd na zebraniu Zarządu na wniosek co najmniej trzech Członków. Przyjaciele akceptują cele Grupy zawarte w niniejszym regulaminie.

 

§ 10

 

Członkowie Grupy, mają prawo do:


1.  Uczestnictwa w zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2.  Zgłaszania propozycji i wniosków wobec Władz Grupy.

3.  Uczestnictwa w zlotach oraz innych imprezach organizowanych przez Grupę.

4.  Noszenia emblematów Grupy zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Grupy.


 

§ 11

 

Kandydaci i Przyjaciele, mają prawo do:

 

1.  Uczestnictwa w Zebraniach Członków pod warunkiem, że są zaproszeni przez Władze Grupy bez biernego i czynnego prawa wyborczego i prawa zabierania głosu w dyskusji.

2.  Uczestnictwa w zlotach oraz innych imprezach organizowanych przez Grupę.

3.  Noszenia wyłącznie tych emblematów Grupy, które zostały przeznaczone dla Kandydatów lub Przyjaciół i są zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 12

 

Do obowiązków Członków i Kandydatów należy:

 

1.  Branie czynnego udziału w działalności Grupy.

2.  Przestrzeganie postanowień regulaminu Grupy.

3.  Godne i nienaganne reprezentowanie Grupy.

4.  W razie potrzeby, wspomaganie i wspieranie Grupy.

5.  Indywidualna odpowiedzialność za stan techniczny motocykla lub innego pojazdu zaliczanego do tej Grupy oraz jego dokumentację.

 

§ 13

 

Członkostwo w Grupie ustaje poprzez:


1.  Dobrowolną rezygnację, po wcześniejszym zgłoszeniu na piśmie lub ustnie i złożenie jej na ręce Członka będącego we Władzach Grupy.

2.  Rozwiązanie się Grupy.

3.  Skreślenie z listy Członków i Kandydatów, może zostać podjęte większością głosów na  prawomocnym Zebraniu Członków Grupy w przypadku:


a. naruszenia postanowień regulaminu Grupy,

b. działania na szkodę Grupy.


4.  Skreślenie z listy Przyjaciół może zostać podjęte po głosowaniu na Zebraniu Zarządu na wniosek co najmniej trzech Członków.

5.  Usunięcie Członka lub Kandydata z Grupy może być:


a.  czasowe - które skutkuje brakiem głosu w Grupie jak też może zostać podjęta decyzja o degradacji do stopnia Kandydata, a w przypadku Kandydata do wydłużenia okresu oczekiwania o następne 6 miesięcy.

b.  stałe- które skutkuje wykluczeniem z szeregów Grupy.

 

Rozdział  IV

 

Władze Grupy.


§ 14

 

    Władzami Grupy są:


1.  Zarząd w składzie dwuosobowym:


a.  Przewodniczący,

b.  Członek Zarządu.


2.  Walne Zebranie Członków w dalszej części regulaminu nazywane Zebraniem Członków.

3.  Komisja Rewizyjna.

4.  Liczebność Zarządu oraz pełnione funkcje Członków Zarządu ustala Zebranie Członków w zależności od potrzeb Grupy. W przypadku pomniejszenia się składu Zarządu do jednej osoby. Komisja Rewizyjna w terminie do 14 dni zwołuje Zebranie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

5.  Liczebność Komisji Rewizyjnej ustala Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna może działać jednoosobowo. Jeżeli Zebranie członków powoła co najmniej dwuosobową komisję, wtedy jej członkowie spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6.  Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu podczas głosowań na Zebraniach Zarządu, oraz do przeprowadzania kontroli wszelkiej dokumentacji Grupy.

7. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

8.  Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu jawnym podczas prawomocnego Zebrania Członków i dotyczy każdego z osobna, pod warunkiem, że Zebranie jest prawomocne, a wybór następuje po uzyskaniu co najmniej 2/3 głosów.

9.  Wszelkie decyzje (uchwały) wszystkich Władz Grupy zapadają zwykłą większością głosów, ale gdy głosy się równoważą, głos Przewodniczącego jest głosem przeważającym, pod warunkiem, że nie dotyczy to wyboru Zarządu.


§ 15

 

1.  Zebranie Członków jest najwyższą Władzą w Grupie i zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną nie rzadziej niż raz do roku. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną jeden raz na 2 lata.


a.  Na Zebrania Członków mogą być zaproszeni goście.

b.  Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności co najmniej 2/3 Członków.

c.  W przypadku braku kworum zwołujący wyznacza drugi termin Zebrania Członków w okresie nie krótszym niż 3 dni. Zebranie Członków w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków.

                     

2.  Na wniosek 1/2 ogółu Członków może zostać zwołane Nadzwyczajne Zebranie Członków, na którym mogą być podejmowane wszelkie sprawy, łącznie z możliwością odwołania lub powołania jednego lub kilku Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności co najmniej 2/3 Członków. Nadzwyczajne Zebranie Członków nie może być przełożone na drugi termin.

3.  Zarząd  lub Komisja Rewizyjna ma obowiązek na 14 dni przed zwołaniem Zebrania Członków lub Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków  poinformować Członków o terminie miejscu i temacie zebrania.


§ 16

 

1.  Działalność Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej jak też i pozostałych Członków Grupy jest dobrowolna i bezinteresowna.


Rozdział  V

 

Zmiana regulaminu rozwiązanie Grupy.


§ 17

 

1.  Zmiany regulaminu Wolnej Grupy Motocyklowej Wataha Gryfino wymagają uchwały Zebrania Członków, pod warunkiem, że minimalna obecność uprawnionych Członków Grupy wynosi 2/3 i została podjęta przez 2/3 obecnych na zebraniu członków.


§ 18


1.  W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Grupy, Zebranie Członków określa sposób jej likwidacji oraz w przypadku posiadanego majątku, podejmuje decyzje, co do przeznaczenia tego majątku. Prawo do używania emblematu (loga) WATAHA GRYFINO otrzymają Piotr Klepacki, Jan Łajdziak, Przemysław Łajdziak.